Společnost MOONAVITA, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost MOONAVITA, s.r.o., se sídlem U Nádržky 153, Psáry, 252 44, IČ: 14055899 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 359701 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování U Nádržky 153, Psáry, 252 44, adresa elektronické pošty info@moonavita.cz, telefon 603 589 498.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“);
2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů jsou:
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem – identifikační a kontaktní údaje, zejména: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a doručovací adresa.,
• zajištění technické funkčnosti webových stránek a zlepšení kvality poskytovaných služeb – session cookies, identifikační údaje,
• provádění nezbytných analýz a měření – návštěvnost, čtenost, počet zhlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na webové stránky správce, čas strávený na stránkách, IP adresa,
• účetní a daňové účely (např. pro evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy) – identifikační a kontaktní údaje,
• plnění ostatních zákonných povinností (např. plynoucích z odpovědnosti za vady apod.) – identifikační a kontaktní údaje.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Veškerá data uložená u Provozovatele jsou na webu chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS), který chrání spojení mezi webovými prohlížeči návštěvníka webu a serverem před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu. Rovněž u Provozovatele jsou veškerá data chráněna, přístup k nim je povolen pouze osobám, které s nimi pro plnění svých zákonných či smluvních povinností nutně musí pracovat, a je chráněn hesly a jinými technickými zabezpečovacími prostředky.

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy; to samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy.

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat:
• přepravní společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy (Česká pošta a.s., Zásilkovna, s.r.o.),
• společnosti a obchodní partneři, zajištující sběr údajů nutných k provozování webu, zejména analytických a statistických údajů, mezi které patří: Google, …
• případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
6.3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení máte právo požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo o odstranění takového stavu, případně má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
7.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.
7.4. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. Soubory Cokie
8.1. Soubory cookie Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek. Používáme Cookies první strany, krátkodobé – jsou nutné pro základní funkčnost našeho e-shopu. Bez nich byste nenakoupili. A pak využíváme Cookies první strany, dlouhodobé, které slouží programu Google Analytics, který nám zcela anonymně bez možnosti vaši identifikace vytváří statistiky návštěvnosti, průchodnosti webu apod.

9. KONTAKTNÍ INFORMACE
9.1. V případě potřeby je možné kontaktovat Provozovatele, a to prostřednictvím e-mailu info@moonavita.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 603 589 498.